Хэвлэх

Байгууламж

Хүйтэн хэвлэх 4 машин

2 халуун хэвлэх машин

15 метрийн 2 угсрах шугам

1 8 метр чанарын хяналт, сав баглаа боодлын шугам

Жилийн гарц

2 сая хос улавч