Байшин доторх сублимац хэвлэх

Байгууламж

2 хэвлэх машин

1 дэд хэвлэх хэвлэх машин

1 хэмжээст 3D зүсэх машин

Жилийн гарц

1-2 сая хос улавч

Laser-cutting
Print
Print-in-roll